1. Shri Mukesh Dwivedi, Registrar (Ministerial),
2. Shri Rajesh Kumar Sharma, Joint Registrar,
3. Shri Mahesh Kumar Chourasiya, Deputy Registrar,
4. Shri Shri D.R.S. Singraul, Deputy Registrar,
5. Smt. Nirupama Shrivastava, Deputy Registrar,
6. Shri P. P. Gade, Deputy Registrar,
7. Shri Mehfooz Ahmed, Deputy Registrar,
8. Shri Anil Kumar Deshmukh, Deputy Registrar(I/C)/ Chief Librarian,
9. Shri. M.V.R. Balaji Sharma, Deputy Registrar,
10. Smt. Shyamlee Singh Solanki, Deputy Registrar,
11. Shri Ashish Tiwari, Deputy Registrar cum Secretary Advisory Board (N.S.A.)
12. Shri Abhishek Patel, Deputy Registrar,
13. Shri Ravi Shankar Shrivastava, Deputy Registrar